UA-71536732-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De Amsterdamse tak (1804-heden)

 

Het is niet bekend wanneer  Jan Delsman in Amsterdam aankwam. Of langs welke route hij daar kwam. Zijn eerste vermelding is die van zijn huwelijk op 29 juni 1804, kort daarop (15 januari 1806) gevolgd door zijn inschrijving als poorter (burger) van Amsterdam, een recht dat hij verwierf door zijn huwelijk met de in Amsterdam geboren Anna Maria Stork, dochter van Harmanus Stork, in leven huistimmerman.

Dát hij naar Amsterdam kwam is niet verwonderlijk. Al vanaf de val van Antwerpen (1585) had de stad een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend op buitenlanders, met name vanuit de zuidelijke Nederlanden, de Duitse gebieden en de Scandinavische landen, en in mindere mate op Franse Hugenoten en Spaanse en Portugese Joden, niet alleen vanwege de godsdienstvrijheid die er in de Nederlanden heerste maar ook (en misschien ook wel vooral) door de enorme economische groei die de Nederlanden vanaf het einde van de zestiende eeuw doormaakte. Amsterdam had zich ontwikkeld tot het centrum van de wereldhandel, was in eerste instantie overslaghaven maar had zich in het kielzog daarvan tot het financiële hart van de wereld.

De bewoningsgeschiedenis van Amsterdam begint ruim 4600 jaar geleden aan het eind van de Nieuwe Steentijd. Opgravingen uit de periode 2005-2009 onder Damrak en Rokin brachten gebruiksvoorwerpen en botten van gebruiksdieren uit die periode aan het licht.[7]. Omstreeks het jaar 1000 werd het moerassige gebied, toen Aemestelle genoemd, vanuit de Utrechtse regio ontgonnen. Vanaf verschillende bestaande veenstromen werden aan weerszijden afwateringssloten gegraven en ontstond een boerengemeenschap van landontginners, zoals ook elders in het veengebied tussen het Gooi en de Hollandse duinen. Toen het veen als gevolg van ontwatering begon in te klinken moesten dijken worden aangelegd om het inmiddels lager gelegen land tegen het water te beschermen.[8]

In de 13e eeuw leidde dit tot aanleg van dijken langs de Zuiderzee en het IJ zoals de Spaarndammerdijk en Diemerzeedijk. In de monding van de Amstel werd, vermoedelijk kort na de overstromingen van 1170 en 1173, de dam aangelegd waar Amsterdam zijn naam aan ontleent.[9] Een deel van de Amstel zou gegraven kunnen zijn. Het deel van de rivier buitengaats, het Damrak, was het begin van de Amsterdamse haven. De rivier aan de andere kant van de Dam werd, deels drooggelegd, het Rokin. Begin 20e eeuw zijn restanten van die dam aangetroffen op de plek tussen het Nationaal Monument en het gebouw van De Bijenkorf.

De oudste vermelding van Amsterdam is in een document van 27 oktober 1275, waarin graaf Floris V de bewoners tolvrijheid verleent. Over de precieze datum waarop Amsterdam stadsrechten verkreeg is onzekerheid. Een van de mogelijkheden is dat de Utrechtse bisschopGuy van Avesnes de plaats in 1301 stadsrechten heeft verleend, dit omdat hij in een handvest uit die tijd spreekt over 'onsen poiteren van Aemstelredamme' (Onze poorters van Amsterdam). Hij noemt de burgers expliciet 'poorters', hetgeen erop wijst dat er stadsrechten waren vergeven. Doch over het exacte tijdstip van de toekenning is weinig meer te zeggen dan dat het tijdstip rond of kort na 1300 ligt.[10]

Spoedig daarna volgde de tol op bier. De contacten rond de bierhandel met Hamburg waren de springplank voor de Oostzeehandel en het begin van Amsterdam als handelsstad. In de 15e eeuw was Amsterdam gegroeid tot de belangrijkste handelsstad van Holland. Bij uitbreiding van de stad werden ringvormige grachten gegraven, ter verdediging en voor de waterhuishouding. De huizen werden op een fundering van lange houten palen gebouwd die op de zandlaag onder de drassige bodemlaag steunden.

De stad kreeg al snel een traditie van burgerlijk bestuur, met een belangrijke rol voor de vroedschap: een college van vooraanstaande burgers die de meeste bestuurders benoemden.

Het stadsbestuur sloot zich in 1578 aan bij de opstand tegen Spanje (Alteratie), vooral vanwege handelsbelangen. Na de inname van Antwerpen door de Spanjaarden in 1585 kwamen veel Antwerpenaren, met hun handelsnetwerk, naar Amsterdam. Naast vele andere factoren speelden hun komst en die van Portugese joden een belangrijke rol in wat de Gouden Eeuw van Amsterdam en Holland wordt genoemd.

De bevolking van Amsterdam nam in die periode snel toe door een explosieve toestroom van buitenlanders. Omstreeks 1570 telde Amsterdam minder dan 30.000 inwoners, in 1622 was hun aantal gegroeid tot ruim 100.000. Tegen het einde van de 17e eeuw overschreed het inwonertal de 200.000 en behoorde Amsterdam met Londen, Napels en Parijs tot de grootste steden in Europa. De bevolkingsgroei maakte een grootschalige uitbreiding van de stad noodzakelijk, waaraan de concentrische grachtengordel met zijn koopmanshuizen en pakhuizen te danken is.

Daarna zwakte de groei van de stad af en omstreeks 1680 kwam een einde aan de bouwactiviteiten. Aan de oostkant van de Amstel was een overvloed aan bouwrijpe grond beschikbaar. Kavels werden uitgegeven aan liefdadigheidsinstellingen en de Plantage werd bestemd als wandelpark. Vanaf halverwege de 18e eeuw daalde het inwoneraantal weer, om circa 1815 een dieptepunt te bereiken met circa 140.000 inwoners.

De stad waarin Jan Delsman zich rond 1804 vestigde leek weliswaar bouwkundig nog sterk op het Amsterdam uit de zeventiende eeuw, in economisch opzicht was ze geen schim meer van de welvarende stad van ruim een eeuw eerder.

Jan woonde in de Nes, vlakbij de Langebrugsteeg, op nummer 125.

I. Joannes Henricus Delsmann, ged. Ascheberg,NW,DEU 17 juni 1776, kleermaker te Amsterdam, † Amsterdam,NH,NLD 16 febr. 1835, zn. van Joannes Bernardus en Anna Maria Casbers, tr. Amsterdam,NH,NLD 29 juni 1804 Anna Maria Stork, ged. Amsterdam,NH,NLD 7 april 1782, mangelhoudster, † Amsterdam,NH,NLD 24 okt. 1835, dr. van Harmanus en Johanna Derjeu.

Uit dit huwelijk:

1. Matthias Delsman, ged. Amsterdam,NH,NLD 19 maart 1806.

2. Henricus, volgt IIa.

3. Christina Delsman, ged. Amsterdam,NH,NLD 23 okt. 1810, † ald. 18 april 1813.

4. Ludovicus, volgt IIb.

5. Johannes Hendricus, volgt IIc.

IIa. Henricus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 8 aug. 1808, kleermaker, † Amsterdam,NH,NLD 1 juni 1895, tr. Amsterdam,NH,NLD 10 febr. 1836 Wilhelmina van den Broek, ged. Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1810, † ald. 12 juni 1875, dr. van Willem en Neeltje Dirksen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus Christoffel, volgt IIIa.

2. Christina Louisa Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 nov. 1836, † ald. 27 sept. 1913, tr. Amsterdam,NH,NLD 3 febr. 1864 August Friedrich Wilhelm Schmidt, kleermaker.

3. Maria Cornelia Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 25 aug. 1839, tr. Amsterdam,NH,NLD 6 nov. 1867 Fredericus Wilhelmus Maerten.

4. Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 april 1842, † ald. 7 dec. 1921, tr. Amsterdam,NH,NLD 31 juli 1867 Johan Bart van der Zandt, zn. van Johannes Bartholomeus en Annetta Colles.

5. Johanna Hendrika Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 24 aug. 1844, † ald. 6 febr. 1922, tr. Amsterdam,NH,NLD 17 nov. 1869 Antonie Daam.

6. Johannes, volgt IIIb.

7. Wilhelmus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 28 mei 1850.

8. Paulus Victor, volgt IIIc.

IIIa. Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 april 1831, kleermaker te Amsterdam, † Amsterdam,NH,NLD 11 sept. 1889, tr. Amsterdam,NH,NLD 11 nov. 1858 Hendrika Christina Wälstz, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 sept. 1833, dienstbode, dr. van Johan Frederik en Antje Schaakerman.

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus Christoffel, volgt IVa.

2. Wilhelmina Christina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 febr. 1861, † ald. omstr. 1938, tr. 1e N.N. Hakman; tr. 2e Dirk Korver; tr. 3e Amsterdam,NH,NLD 9 mei 1883 Klaas Suiker.

3. Catharina Hendrica Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 10 nov. 1862, † ald. 25 april 1943, tr. Amsterdam,NH,NLD 12 febr. 1891 Egbert Frederik Löwensteijn, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1863, † ald. 31 mei 1919.

4. August Frederik Wilhelm, volgt IVb.

IVa. Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 okt. 1859, boekhandelaar, † Arnhem,GE,NLD 23 april 1930, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 6 aug. 1885 Margaretha Jannetje Fok, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1857, † ald. 16 mei 1902, dr. van Jan en Dieuwertje Fok; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 13 nov. 1902 Phillipina Hendrika Cornelisse, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 juli 1864, † Arnhem,GE,NLD 5 okt. 1950, dr. van Jacobus Jelle Hendrik en Elisabeth Fruna.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendricus Christoffel, volgt Va.

2. Jan, volgt Vb.

3. Cornelis, volgt Vc.

4. Margaretha Jannetje Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 okt. 1893, boekhoudster, † Arnhem,GE,NLD 1 jan. 1971, tr. Arnhem,GE,NLD 26 nov. 1957 Johannes Albertus van Veluwen, geb. Arnhem,GE,NLD 24 dec. 1888, † ald. 13 aug. 1962.

Va. Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 mei 1886, bioloog, † Hilversum,NH,NLD 6 okt. 1969, tr. Batavia,JB,IDN 9 april 1921 Maria Alberta de Kat, geb. Lahat,ST,IDN 3 juli 1897, dr. van Maarten en Femmetje Helena Schwartz.

Uit dit huwelijk:

1. Albert, volgt VIa.

2. Frans, volgt VIb.

3. Ellen Delsman, geb. ’s-Gravenhage 30 jan. 1929, tr. Hilversum,NH,NLD 26 okt. 1957 Frits Dekker, ingenieur.

VIa. Albert Delsman, geb. Batavia,JB,IDN 3 april 1922, ingenieur, tr. Utrecht,UT,NLD 15 juni 1956 Liselotte van Lankeren, geb. Utrecht,UT,NLD 28 juni 1937, dr. van Johan en Frieda Johanna Doets.

Uit dit huwelijk:

1. Annetta Delsman, geb. ’s-Gravenhage 3 aug. 1958.

2. Liselotte Delsman, geb. ’s-Gravenhage 29 mei 1961.

VIb. Frans Delsman, geb. Batavia,JB,IDN 19 febr. 1925, marineofficier, tr. Medan,Su,IDN 26 juli 1949 Anita Agathe Perk, geb. Hilversum,NH,NLD 30 aug. 1927, dr. van Karel Jan en Anne Marie Verbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Monique Delsman, geb. Hilversum,NH,NLD 1 aug. 1951, directiesecretaresse, tr. Huizen,NH,NLD 19 aug. 1978 Chris Bolee.

2. Robert Jeroen, volgt VIIa.

3. Machteld Delsman, geb. Hilversum,NH,NLD 18 okt. 1956, directiesecretaresse, tr. Doorn,UT,NLD 30 aug. 1985 Frank Bijleveld.

4. Liesbeth Delsman, geb. Hilversum,NH,NLD 27 jan. 1958, directiesecretaresse.

VIIa. Robert Jeroen Delsman, geb. Hilversum,NH,NLD 8 mei 1953, commercieel medewerker, eigenaar autorijschool, tr. Huizen,NH,NLD 15 mei 1982 Cecilia Felicitas Maria Jansen, geb. Bussum,NH,NLD 3 dec. 1957, dr. van C.h.a. en E.a. Niemann.

Uit dit huwelijk:

1. Claire Eliette Delsman, geb. Naarden,NH,NLD 29 mei 1987.

2. Valérie Eline Delsman, geb. Bussum,NH,NLD 21 juni 1990.

Vb. Jan Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 maart 1889, accountant, † Arnhem,GE,NLD 20 mei 1971, tr. Nijmegen,GE,NLD 27 aug. 1918 Dina Catharina Wiggelaar, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 aug. 1893, telefoniste, † Oosterbeek,GE,NLD 9 dec. 1976, dr. van Hendricus Gerardus en Aaltje Dirksen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hendrik, volgt VIc.

2. Aletta Dina Delsman, geb. Arnhem,GE,NLD 6 febr. 1928, † ald. 10 febr. 1928.

VIc. Jan Hendrik Delsman, geb. Winterswijk,GE,NLD 9 juni 1919, branchmanager Gestetner, † Groningen,GR,NLD 24 aug. 1976, tr. Jakarta,JA,IDN 30 maart 1948 Maria Clasina Neijenhuis, geb. Lawang,JI,IDN 8 juni 1918, onderwijzeres, † Delden,OV,NLD 7 jan. 2004, begr. Enschede,OV,NLD 12 jan. 2004, dr. van Arnoldus en Willemina Johanna Clasina van der Knoop.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Arnold Delsman, geb. Jakarta,JA,IDN 16 sept. 1949, administratief medewerker.

2. Michiel Nico, volgt VIIb.

3. Dodijn Melinda Delsman, geb. Zeist,UT,NLD 27 febr. 1958, econometriste, tr. Delden,OV,NLD 11 mei 1985 Gerard Jan Jaap Berend de Groot.

VIIb. Michiel Nico Delsman, geb. Soerabaja (Java),NI 18 sept. 1951, econoom, tr. Workum,FR,NLD 28 april 1978 Jacoba Alida Niemantsverdriet, geb. Workum,FR,NLD 18 april 1953, arts, dr. van Mr. Pieter en Trijntje Alida Dobbinga.

Uit dit huwelijk:

1. Nynke Martine Delsman, geb. Waddinxveen,ZH,NLD 25 dec. 1986.

2. Steven Jan Delsman, geb. Gouda,ZH,NLD 3 aug. 1989.

Vc. Cornelis Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 aug. 1890, kantoorbediende, † Arnhem,GE,NLD 4 april 1962, tr. Nijmegen,GE,NLD 5 maart 1929 Johanna Gerritsen, geb. Arnhem,GE,NLD 21 jan. 1901, † ald. 31 aug. 1977, dr. van Hermanus Christiaan en Pietronella Johanna Velders.

Uit dit huwelijk:

1. Pietronella Philippina Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 20 jan. 1930, tr. 17 nov. 1955 Rocus Vonk.

2. Cornelis, volgt VId.

VId. Cornelis Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 3 jan. 1933, jurist, rijksambtenaar, tr. 1e Leiden,ZH,NLD 23 nov. 1962 May Antvelink; tr. 2e Wateringen,ZH,NLD 1 juni 1993 Joan Lee.

Uit het eerste huwelijk:

1. Madeline Delsman, geb. Leiden,ZH,NLD 1 aug. 1964, fysio-therapeute.

2. Johanna Delsman, geb. Leiden,ZH,NLD 20 jan. 1966, kantoorbediende.

3. Elisabeth Delsman, geb. Arnhem,GE,NLD 5 sept. 1969.

4. Margaretha Cornelia Delsman, geb. Kwintsheul,ZH,NLD 1 mei 1972, scholiere.

IVb. August Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 juni 1864, timmerman-aannemer, † Amsterdam,NH,NLD 12 juni 1938, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 1 sept. 1886 Antje Burry, geb. Menaldum,FR,NLD 23 jan. 1861, † Amsterdam,NH,NLD 29 maart 1904, dr. van Sjoerd Hotzes en Maaike Ynses de Boer; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 29 nov. 1905 Hieke Lemstra, geb. Witmarsum,FR,NLD 12 april 1878, † Amsterdam,NH,NLD 13 sept. 1949, dr. van Dirk Catrinus en Freerkje Burry.

Uit het eerste huwelijk:

1. August Frederik Wilhelm, volgt Vd.

2. Catharina Hendrika Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 febr. 1888, † Haarlem,NH,NLD 3 okt. 1970, tr. Amsterdam,NH,NLD 20 juni 1934 Frederik Johan Rusch, geb. Amsterdam,NH,NLD 24 okt. 1887, † Haarlem,NH,NLD 15 mei 1969.

3. Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 jan. 1890, † ald. 27 okt. 1890.

4. Hendricus Christoffel Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 2 aug. 1894, † ald. 9 dec. 1902.

5. Anna Maria Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 27 juli 1900, † Heerenveen,FR,NLD 23 juli 1985, tr. Wonseradeel,FR,NLD 20 maart 1920 Jan Hoitinga, geb. Wonseradeel,FR,NLD 18 jan. 1897, † Heerenveen,FR,NLD 1 juli 1977.

Uit het tweede huwelijk:

6. Dirk Frederik Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 18 aug. 1907, † ald. 21 aug. 1907.

7. Dirk Frederik, volgt Ve.

8. Frederik Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 april 1910, † ald. 5 juli 1910.

9. Frederik Wilhelm, volgt Vf.

10. Geertje Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 okt. 1916, tr. 1e Harry van Veluwen; tr. 2e Onbekende Man.

11. August, volgt Vg.

12. Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 jan. 1921, tr. Amsterdam,NH,NLD 5 aug. 1961 Johannes Tankink.

Vd. August Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 aug. 1886, tabaksplanter, † Heemstede,NH,NLD 4 juli 1944, tr. Amsterdam,NH,NLD 16 nov. 1937 Leonie Frederika Francisca Berkhuijsen, geb. Ngandjoek (Java),NI 4 jan. 1919, dr. van Arnold Pieter Hendrik en Petronella Deina Eggink.

Uit dit huwelijk:

1. Leonie Frederika Wilhelmina Delsman, geb. Loeboekpakam,SE,IDN 21 aug. 1938, verpleegkundig docente.

2. August Frederik Wilhelm, volgt VIe.

3. Arnold Hendrik, volgt VIf.

VIe. August Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 8 sept. 1939, tr. Rotterdam,ZH,NLD 3 nov. 1965 Elise M. ten Hope.

Uit dit huwelijk:

1. Peter-paul Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 31 jan. 1967.

2. Willem Constantijn Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 6 aug. 1969.

 

VIf. Arnold Hendrik Delsman, geb. Heemstede,NH,NLD 1 febr. 1941, scheepswerktuigbouwkundige, tr. Heemstede,NH,NLD 1965 Maria Anna Leonarda Peeperkorn, geb. Heemstede,NH,NLD 29 april 1941, doktersassistente, dr. van Jacobus Hubertus Maria en Maria Johanna Cornelia Preijde.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter-bas Delsman, geb. Heemskerk,NH,NLD 24 april 1967, makelaar.

2. Annelies Delsman, geb. Castricum,NH,NLD 29 dec. 1968, marketing assistente.

Ve. Dirk Frederik Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 nov. 1908, timmerman-uitvoerder, † Amsterdam,NH,NLD 6 april 1979, tr. Amsterdam,NH,NLD 20 april 1933 Johanna Hendrika Dank, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 dec. 1908, dr. van Onbekende Man en Maria Alida Gerritse.

Uit dit huwelijk:

1. August Frederik Wilhelm, volgt VIg.

2. Dirk Frederik, volgt VIh.

3. Maria Alida Johanna Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 10 jan. 1940, tr. Amsterdam,NH,NLD 9 sept. 1966 Hendrik Jacobus Brouwer.

4. Elisabeth Marianne Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 14 sept. 1944, tr. Aalten,GE,NLD 22 sept. 1978 Theo Nijman.

VIg. August Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 30 mei 1936, organist, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 6 dec. 1958 B. van Rooijen; tr. 2e Hilversum,NH,NLD 31 mei 1968 Margaretha Maria Mijnhout.

Uit het eerste huwelijk:

1. Ivo Ranji Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1959, tr. 1e Onbekende Vrouw; tr. 2e Lieneke Straatman.

Uit het tweede huwelijk:

2. Rembrandt Delsman.

3. Pascale Delsman, tr. N.N. de Leeuw.

VIh. Dirk Frederik Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 april 1938, commercieel medewerker, tr. Naarden,NH,NLD 16 mei 1962 Martha Maria Magdalena Kresmer, geb. Tjimahi,JB,IDN 11 dec. 1938, dr. van Andreas Bernhard en Maria Gesina Pot.

Uit dit huwelijk:

1. Irma Johanna Maria Delsman, geb. Naarden,NH,NLD 19 maart 1963, studente PABO.

2. Karin Caroline Delsman, geb. Naarden,NH,NLD 14 juni 1965, studente HLO.

3. Dick Delsman, geb. Noordeloos,ZH,NLD 26 april 1967, student HTS.

Vf. Frederik Wilhelm Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 30 aug. 1912, kantoorbediende, expeditie-chef, sigaren-winkelier, chauffeur, † Leiden,ZH,NLD 23 nov. 1986, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 29 jan. 1936 Maria Diederika Barendse, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 juli 1917, pedicure, † Amsterdam,NH,NLD 30 juni 1983, dr. van Jan Cornelis en Dirkje Pol; zij hertr. Amsterdam,NH,NLD 22 juli 1954 Frederik Willem Welman; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 27 april 1949 Cornelia Schilstra, geb. Hemelumer Oldeferd,FR,NLD 16 aug. 1908, naaister.

Uit het eerste huwelijk:

Roberta Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 2 juni 1942, ambtenaar, tr. Amsterdam,NH,NLD 22 okt. 1963 Hendrikus Karel Adriaan van Drongelen, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 aug. 1940, monteur, zn. van Leendert Adriaan en Hendrika van Roosendaal.

Vg. August Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 maart 1919, statistisch medewerker, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 6 aug. 1942 Itske Katstra, geb. Witmarsum,FR,NLD 23 juni 1920, dr. van Siebren en Marie Louwsma; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 9 febr. 1950 Antje Lucina Hendrika Yntema, geb. Witmarsum,FR,NLD 8 aug. 1927, dr. van Johannes en Lieuwkje van der Sloot.

Uit het eerste huwelijk:

1. Rudolf August, volgt VIi.

Uit het tweede huwelijk:

2. Richard Raymond, volgt VIj.

VIi. Rudolf August Delsman, geb. Witmarsum,FR,NLD 2 sept. 1944, rijksambtenaar, tr. Amsterdam,NH,NLD 17 april 1968 Wouterina Elsa Graafhuis, geb. Middelburg,ZE,NLD 12 aug. 1947, filiaalhoudster, dr. van Wubbo en Gertraud Elsa Blach.

Uit dit huwelijk:

1. Deborah Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 aug. 1969, tr. 20 aug. 1993 Kees Houben.

2. Erwin Delsman, geb. Purmerend,NH,NLD 18 mei 1972.

VIj. Richard Raymond Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 12 juli 1958, econometrist, † Wageningen,GE,NLD 26 aug. 1992, tr. Wageningen,GE,NLD 20 dec. 1986 Erica Hiddes.

Uit dit huwelijk:

Celestine Vera Thérèse Delsman, geb. Wageningen,GE,NLD 18 juli 1987.

IIIb. Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 21 mei 1847, smid, † Amsterdam,NH,NLD 26 sept. 1916, tr. Amsterdam,NH,NLD 27 jan. 1869 Catharina Alberdina Grootveld, geb. Haarlem,NH,NLD 19 febr. 1847, † Amsterdam,NH,NLD 28 april 1925, dr. van Jan Hendrik en Antje Martin.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos Kind Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 febr. 1869.

2. Johannes Hendricus, volgt IVc.

3. Levenloos Kind Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 25 okt. 1873.

4. Catharina Alberdina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1874.

IVc. Johannes Hendricus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 jan. 1870, bankwerker, † Amsterdam,NH,NLD 23 febr. 1949, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 3 maart 1892 Catharina Hendrika Francina Visser, geb. Leeuwarden,FR,NLD 28 mei 1870, † Bloemendaal,NH,NLD 29 mei 1939, dr. van Jacobus Cornelis en Tieke de Haan; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 19 juni 1940 Flora Antonetta Maria Vink, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 dec. 1876, † ald. 25 jan. 1959, dr. van Frederik Hendrik en Flora Christina van der Burch.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 21 dec. 1892, † ald. 28 febr. 1893.

2. Catharina Alberdina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 sept. 1894, † ald. 8 mei 1956, tr. Amsterdam,NH,NLD 29 aug. 1917 Hendrik Adolph Solleveld, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 okt. 1894.

3. Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 24 april 1897, † ald. 7 jan. 1898.

4. Leentje Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 okt. 1899, † ald. 14 jan. 1974, tr. Amsterdam,NH,NLD 26 sept. 1929 Gijsbertus Cassteele, geb. Amsterdam,NH,NLD 4 sept. 1906.

5. Johanna Hendrica Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 18 juli 1901, † ald. 30 aug. 1901.

6. Johanna Hendrica Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 4 okt. 1903, † Ventura,CA,USA 5 sept. 1977, tr. Amsterdam,NH,NLD 29 juli 1929 Cornelis van Wijk, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 okt. 1903, † Ventura,CA,USA 18 juli 1979, zn. van George Bastiaan en Johanna Petronella Kruijmel.

7. Johannes, volgt Vh.

Vh. Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 jan. 1907, huisschilder, verkoper, ambtenaar, † Nijmegen,GE,NLD 8 april 1966, tr. Amsterdam,NH,NLD 12 aug. 1936 Margaretha Hendrina Krämer, geb. Nijmegen,GE,NLD 10 juni 1912, dr. van N.N. en N.N. Beneke.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt VIk.

2. Hendricus Johannes, volgt VI-l.

3. Margaretha Johanna Delsman, geb. Woerden,UT,NLD 27 jan. 1943, tr. Amsterdam,NH,NLD 27 jan. 1960 Siefke Jan Gerrard Lange, geb. Amsterdam,NH,NLD 28 maart 1939, zn. van Siefke Jan Gerrard en Everdina Catharina Spaan.

VIk. Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 12 sept. 1936, huisschilder, tr. Amsterdam,NH,NLD 24 dec. 1956 C.f. van Aken.

Uit dit huwelijk:

1. Tanja Delsman.

2. Johannes, volgt VIIc.

VIIc. Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 juli 1957.

Uit zijn relatie met Monique, geb. Rotterdam,ZH,NLD 8 maart 1963:

Joanna Delsman.

 

VI-l. Hendricus Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 26 jan. 1938, zelfstandig glazenwasser, tr. Amsterdam,NH,NLD 29 maart 1958 Anna Catharina Maria Lutter, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 nov. 1941, dr. van Petrus Leonardus Carolus en Jacoba Alida Maria Stroomberg.

Uit dit huwelijk:

1. Astrid Alexandra Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 8 okt. 1958, tr. Diemen,NH,NLD 19 juni 1981 Rudi Boy van Baalen.

2. Robert René Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 maart 1960, automonteur.

IIIc. Paulus Victor Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 juni 1853, kruier, opperman, politieagent,, diende als milicien bij het 5e Regiment der Infanterie, † Amsterdam,NH,NLD 9 mei 1904, tr. Amsterdam,NH,NLD 9 aug. 1876 Gesina Catharina Janssen, geb. Amsterdam,NH,NLD 11 juni 1854, † ald. 28 sept. 1935, dr. van Johan Fonjes en Dirkje Oosterkamp; zij hertr. Amsterdam,NH,NLD 11 juni 1908 Gerbrand Feenstra en tr. 3e Arjen Boerstra.

Uit dit huwelijk:

1. Gesina Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 28 sept. 1876, † ald. 17 april 1953, tr. Amsterdam,NH,NLD 13 febr. 1902 Egbertus Hendricus Johannes Tammerijn, geb. Amsterdam,NH,NLD 18 nov. 1875, † ald. 13 sept. 1956.

2. Johannes Hendricus, volgt IVd.

3. Paulus Victor, volgt IVe.

4. Levenloze Zoon Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 22 febr. 1881.

5. Maria Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 20 mei 1882, † ald. 5 april 1960, tr. Amsterdam,NH,NLD 1 juli 1908 Bernardus Singelenberg, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 sept. 1885, † Castricum,NH,NLD 14 okt. 1949.

6. Hendricus, volgt IVf.

7. Maria Christina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 30 okt. 1884, werkster, † Hilversum,NH,NLD 27 aug. 1969, tr. Amsterdam,NH,NLD 28 okt. 1908 Willem Gerardus Ras, geb. Amsterdam,NH,NLD 28 febr. 1884, † ald. 17 juni 1954.

8. Theodora Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 6 febr. 1887, † ald. 3 jan. 1973, tr. Amsterdam,NH,NLD 3 dec. 1914 Piet Bernardus Laffertu, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 sept. 1889, † ald. 5 mei 1951.

9. Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 2 jan. 1890, † ald. 3 april 1890.

10. Willem, volgt IVg.

IVd. Johannes Hendricus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 12 jan. 1878, classificeerder, † Amsterdam,NH,NLD 23 maart 1967, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 4 aug. 1897 Anna Catharina Theresia Titzing, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 maart 1878, † ald. 22 sept. 1957, dr. van Bernardus Antonius en Johanna Martina Reijke; zij hertr. Rotterdam,ZH,NLD 2 sept. 1931 Andries Johannes van Schaften en tr. 3e Amsterdam,NH,NLD 7 juli 1943 Johannes Scheermeijer; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 10 juli 1930 Pieternella Gijsberdina Lankhaar, geb. Meeuwen,NB,NLD 1 jan. 1887, † Amsterdam,NH,NLD 14 april 1982, dr. van Antonie en Gijsbertje Branderhorst.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Martina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 4 dec. 1897, werkster, † Amsterdam,NH,NLD 27 sept. 1954, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 3 maart 1920 Hein Hendrik Gnade, geb. Amsterdam,NH,NLD 26 mei 1893; tr. 2e Rotterdam,ZH,NLD 23 nov. 1927 Albert Koops, geb. Rotterdam,ZH,NLD 11 jan. 1896; tr. 3e Rotterdam,ZH,NLD 14 dec. 1932 Andries Schouwenaar, geb. Oude Tonge,ZH,NLD 3 aug. 1899; tr. 4e Rotterdam,ZH,NLD 19 juni 1935 Carel Andriessen, geb. Rotterdam,ZH,NLD 28 febr. 1895; tr. 5e Rotterdam,ZH,NLD 11 febr. 1942 Cornelis Leendert van de Bruinhorst, geb. Capelle aan den IJssel,ZH,NLD 19 febr. 1904; tr. 6e Amsterdam,NH,NLD 3 sept. 1947 Casper Vermaning, geb. Ambt Hardenberg,OV,NLD 21 maart 1904, † Amsterdam,NH,NLD 27 mei 1987.

2. Gesina Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 juni 1899, † ald. 19 april 1927, tr. Amsterdam,NH,NLD 17 juli 1918 Paulus van Roemburg, geb. Amsterdam,NH,NLD 25 sept. 1892, † ald. 23 mei 1945.

3. Hendrika Louisa Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 mei 1901, † Ascheberg,NW,DEU 9 nov. 1994, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 3 juli 1918 (door echtsch. ontbonden ald. 4 okt. 1932) Meerten Philip Johan Maag, geb. Amsterdam,NH,NLD 10 sept. 1892; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 17 maart 1937 (door echtsch. ontbonden ald. 17 mei 1952) Marinus de Krijger, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 nov. 1904, † ald. 7 juli 1978; tr. 3e Amsterdam,NH,NLD 31 aug. 1960 Marinus de Krijger, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 nov. 1904, † ald. 7 juli 1978.

4. Margaretha Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 mei 1903, † Purmerend,NH,NLD 10 okt. 1983, tr. Amsterdam,NH,NLD 26 juli 1922 Johannes Hendricus Kuijpers, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 jan. 1901, † ald. 16 sept. 1979.

5. Maria Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 26 juli 1904, werkster, † Rotterdam,ZH,NLD 14 maart 1976, tr. 1e Onbekende Man; tr. 2e Rotterdam,ZH,NLD 22 aug. 1934 Marinus Franciscus Meijer, geb. Terneuzen,ZE,NLD 6 april 1898; tr. 3e Rotterdam,ZH,NLD 13 nov. 1946 Leendert Jacob Vlielander, geb. Brielle,ZH,NLD 1 nov. 1908.

6. Bertha Klazina Alexandrina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 maart 1908, † Noordwijk,ZH,NLD 21 sept. 1986, tr. 1e Onbekende Man; tr. 2e Rotterdam,ZH,NLD 8 juni 1932 Pieter de Ruijter, geb. Noordwijk,ZH,NLD 17 sept. 1907, † ald. 26 mei 1976.

7. Johan Hendrik Laurens, volgt Vi.

8. Jansje Johanna Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 4 febr. 1911, dienstbode, † Leiden,ZH,NLD 10 juli 1976, tr. Haarlemmermeer,NH,NLD 25 maart 1936 Gerard Branderhorst, geb. Haarlemmermeer,NH,NLD 12 juni 1912, † Hoofddorp,NH,NLD 29 aug. 1985.

9. Paulus Victor, volgt Vj.

10. Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 april 1916, † Hilversum,NH,NLD 10 sept. 1981, tr. Valburg,GE,NLD 18 aug. 1936 Jan Smit, geb. Hilversum,NH,NLD 1 juni 1905.

11. Martina Johanna Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 dec. 1917, † ald. 18 juni 1919.

12. Helena Margaretha Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 maart 1919, † ald. 5 aug. 1920.

13. Bernardus Antonius, volgt Vk.

Vi. Johan Hendrik Laurens Delsman, geb. Buiksloot,NH,NLD 1 nov. 1909, klinker, metaalboorder, † Rotterdam,ZH,NLD 4 juni 1962, tr. Rotterdam,ZH,NLD 18 jan. 1933 Maria Hendrica Prins, geb. Overschie,ZH,NLD 7 sept. 1912, † Vught,NB,NLD 23 aug. 1976, dr. van Arie en Maria Hendrica Beugelink.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hendrica Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 12 dec. 1934, tr. Rotterdam,ZH,NLD 13 juli 1955 Harko Vossenberg.

2. Anna Catharina Thersia Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 24 nov. 1935, tr. Rotterdam,ZH,NLD 28 aug. 1958 J.m. Klavers.

3. Johan Hendrik Laurens, volgt VIm.

VIm. Johan Hendrik Laurens Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 8 maart 1945, monteur, tr. 1e Rotterdam,ZH,NLD 18 okt. 1967 (door echtsch. ontbonden 23 mei 1978) Maria Geertruida Lieverst, geb. Rotterdam,ZH,NLD 23 febr. 1946, dr. van Cornelis en Hendrika Kinnegin; tr. 2e 6 sept. 1999 Wilhelmina de Does, geb. Rotterdam,ZH,NLD 31 jan. 1958.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johan, volgt VIId.

Uit het tweede huwelijk:

2. Martinus de Does, geb. 5 nov. 1979.

3. Laura Maria Delsman, geb. 16 april 1998.

VIId. Johan Delsman, geb. Rotterdam,ZH,NLD 16 jan. 1969, magazijnmedewerker autodealer, tr. ’s-Hertogenbosch 27 mei 1994 L.e.m. van de Ven, geb. ’s-Hertogenbosch 15 sept. 1969.

Uit dit huwelijk:

1. Bo Delsman, geb. ’s-Hertogenbosch 14 okt. 1995.

2. Jessy Delsman, geb. ’s-Hertogenbosch 24 april 1998.

Vj. Paulus Victor Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 maart 1913, schoenmaker, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 23 nov. 1938 Geertruida Maria Cecilia van Golen, geb. Amsterdam,NH,NLD 30 juli 1910, dr. van Barend en Gerritdina van Egeren; tr. 2e Haarlem,NH,NLD 18 april 1968 Hendrika Fickinger, geb. Haarlem,NH,NLD 20 febr. 1920.

Uit het eerste huwelijk:

1. Paulina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 25 febr. 1939, tr. Amsterdam,NH,NLD 10 maart 1959 Johannes Gerardus van Hensbergen, geb. Zwanenburg,NH,NLD 24 nov. 1931.

2. Margaretha Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 24 mei 1940, tr. Amsterdam,NH,NLD 28 jan. 1962 Albert Henri Louis Hoff, geb. Amsterdam,NH,NLD 18 okt. 1937.

3. Barend, volgt VIn.

VIn. Barend Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 6 juli 1941, huisschilder, † Amsterdam,NH,NLD 19 sept. 1969, tr. Amsterdam,NH,NLD 29 jan. 1963 Elsje Gaemers, geb. Amsterdam,NH,NLD 4 april 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Bernardus, volgt VIIe.

2. Johannes Antoon Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 okt. 1968.

VIIe. Bernardus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 11 dec. 1964, tr. Anthonia Roseboom, geb. 4 mei 1964, dr. van Jacob en Hendrika Evertje van Amerongen.

Uit dit huwelijk:

Jacob Barend Delsman, geb. 20 april 1999.

Vk. Bernardus Antonius Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 20 maart 1922, chauffeur, autoverkoper, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 25 febr. 1944 Wilhelmina Geilvoet, geb. Zwartewaal,ZH,NLD 31 okt. 1920, koffiejuffrouw; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 12 sept. 1972 Johanna Geertruida Suurbier, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 juli 1943, dr. van Abraham en Saakje Oosterveld.

Uit het eerste huwelijk:

1. Heinrich, volgt VIo.

2. Wilhelmina Anna Catharina Theresia Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1945, tr. Bertus Schoute.

3. Nyoka Maria Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 nov. 1948, administratief medewerkster, tr. 1e Cor Lukkes, geb. Wolvega,FR,NLD 13 nov. 1961, elektriciën; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 7 juli 1967 Johannes Pruimers, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 jan. 1946, glazenwasser, zn. van Elizabeth Susanna Pruimers.

4. Johanna Neeltje Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 dec. 1949, tr. Amsterdam,NH,NLD Petrus Johannes Hendrikus Prins.

5. Johanna Maria Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 27 mei 1950, tr. Amsterdam,NH,NLD Petrus Antonius Zaal.

6. Ronald Louis, volgt VIp.

Uit het tweede huwelijk:

7. Bernardus Antonius, volgt VIq.

VIo. Heinrich Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 24 sept. 1942, verhuizer, chauffeur, monteur, † Amsterdam,NH,NLD 9 dec. 1990, tr. 1e Elisabeth Aldegonda Petronella Vranken; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 8 juni 1965 Alida Esser, geb. Amsterdam,NH,NLD 2 nov. 1944, stenotypiste, dr. van Johannes Gerardus en Hendrika Velker.

Uit het eerste huwelijk:

1. Mischa Theodorus Evert Delsman, geb. 25 dec. 1976.

Uit het tweede huwelijk:

2. Ronald Marinus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 10 nov. 1968, magazijnchef.

VIp. Ronald Louis Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 17 jan. 1953, chauffeur, tr. Amsterdam,NH,NLD Janny van Hilten, geb. 3 febr. 1954, † 25 jan. 2015.

Uit dit huwelijk:

Paulien Delsman.

VIq. Bernardus Antonius Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 18 juli 1973.

Zijn kinderen:

1. Dimitri Delsman.

2. Priscilla Delsman.

3. Esmeralda Delsman.

4. Christiaan Delsman.

IVe. Paulus Victor Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 juni 1879, pakhuisknecht, emballagemedewerker, portier bij het Tropenmuseum te Amsterdam, † Amsterdam,NH,NLD 29 dec. 1963, tr. Amsterdam,NH,NLD 9 febr. 1902 Wouterlina Huibarta Cornelia de Wit, geb. Zoelen,GE,NLD 10 juni 1880, † Amsterdam,NH,NLD 29 maart 1964, dr. van Wouter en Huibertje Ridt.

Uit dit huwelijk:

1. Gesina Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 6 juni 1902, hoofdklerk Gemeente Amsterdam, † Amsterdam,NH,NLD 24 dec. 1995.

2. Huibarta Adriana Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 27 sept. 1903, † ald. okt. 1986.

3. Wouterlina Huibarta Cornelia Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 22 juni 1905, † ald. 26 maart 1991, begr. Huizen,NH,NLD 29 maart 1991, tr. Amsterdam,NH,NLD 8 juli 1932 Cornelis Franciscus Scholten, geb. Amsterdam,NH,NLD 17 sept. 1904, † ald. 3 okt. 1980.

4. Paulus Victor, volgt V-l.

5. Adriana Huiberta Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 6 april 1909, † ald. 7 febr. 1910.

V-l. Paulus Victor Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 8 aug. 1906, meubelmaker, † ’s-Gravenhage 2 okt. 1992, tr. Amsterdam,NH,NLD 27 juni 1929 Elizabeth Bertha de Ball, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 sept. 1908, huisvrouw, † ’s-Gravenhage 21 aug. 1995, dr. van Johannes Jacobus en Elizabeth Bertha van Koutrik.

Uit dit huwelijk:

1. Hans, volgt VIr.

2. Rob, volgt VIs.

VIr. Hans Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 aug. 1931, rijksambtenaar, † ’s-Gravenhage 16 dec. 2012, begr. Voorburg,ZH,NLD 22 dec. 2012, tr. 1e ’s-Gravenhage 18 aug. 1958 (door echtsch. ontbonden ald. 28 nov. 1989) Lena van der Toorn Vrijthoff, geb. ’s-Gravenhage 25 maart 1939, huisvrouw, dr. van Johannes Pieter en Leentje Cras; tr. 2e Voorburg,ZH,NLD 7 dec. 1989 Hanna Monpellier.

Uit het eerste huwelijk:

1. Otto Delsman, geb. Leidschendam,ZH,NLD 14 sept. 1960, politicoloog, rijksambtenaar.

2. Yvonne Delsman, geb. ’s-Gravenhage 18 maart 1964, administratief medewerkster, tr. ’s-Gravenhage 28 maart 1991 Marcellus Jan van der Erf, geb. ’s-Gravenhage 4 aug. 1961, technisch tekenaar HTM, horeca-ondernemer, chauffeur, zn. van Jan en Anna Catharina Isabella Cost.

VIs. Rob Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 april 1933, varensgezel, filiaalchef supermarkt, tr. ’s-Gravenhage 7 okt. 1965 Margaretha Wilhelmina van der Toorn, geb. ’s-Gravenhage 31 dec. 1944, † Uden,NB,NH okt. 2007, dr. van Dirk en Maaike Cornelia van der Toorn.

Uit dit huwelijk:

1. Gwendolyn Delsman, geb. ’s-Gravenhage 1 nov. 1966, agogisch werkster.

2. Bernd, volgt VIIf.

3. Amber Delsman, geb. ’s-Gravenhage 5 maart 1970, doctoranda toeristiek.

VIIf. Bernd Delsman, geb. ’s-Gravenhage 14 maart 1969, grafisch technicus, tr. Margriet Mol, geb. Heinenoord,ZH,NLD 20 aug. 1968.

Uit dit huwelijk:

Devon Faye Delsman, geb. Schiedam,ZH,NLD 2 aug. 1999.

IVf. Hendricus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 9 sept. 1883, werkman melkfabriek, † Amsterdam,NH,NLD 4 april 1971, tr. Amsterdam,NH,NLD 5 febr. 1913 Christina Kaasbergen, geb. Haarlemmermeer,NH,NLD 11 aug. 1882, † Amsterdam,NH,NLD 26 okt. 1939, dr. van Pieter en Hendrika Wezenbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus, volgt Vm.

2. Pieter Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 juni 1917, apothekershulp, lasser, † Amsterdam,NH,NLD 4 april 1941.

3. Maria Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 febr. 1919, † ald. 16 mei 1919.

4. Maria Christina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 juli 1920, † ald. 22 maart 1942, tr. Amsterdam,NH,NLD 16 maart 1938 Nicolaas Charles van Vulpen, geb. Hilversum,NH,NLD 28 aug. 1915.

5. Bernardina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 nov. 1923, † Maassluis,ZH,NLD 25 juli 2001, tr. M.m. ten Ham.

6. Hendrika Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 okt. 1925, naaister, dienstbode, † Rheden,GE,NLD 24 febr. 1975, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 25 juli 1950 Simon Pieter Mallee, geb. ’s-Gravenhage 2 juli 1916; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 29 juli 1958 Nicolaas Isaäc Harders, geb. Amsterdam,NH,NLD 4 febr. 1904; tr. 3e Amsterdam,NH,NLD 13 sept. 1962 Willem Mulder, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 nov. 1918; tr. 4e Amsterdam,NH,NLD 29 dec. 1966 Johan Christiaan van Wessel, geb. Doetinchem,GE,NLD 18 juli 1929.

Vm. Hendricus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 18 juli 1915, meubelmaker, glasbewerker, † Leiderdorp,ZH,NLD 23 jan. 1996, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 12 juli 1939 (door echtsch. ontbonden ald. 1 aug. 1947) Johanna Wilhelmina Antenbrink, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 jan. 1921, † ald. 17 nov. 1985, dr. van Johannes Fredericus en Wilhelmina Johanna Maria Denneman; zij hertr. Amsterdam,NH,NLD 23 dec. 1952 Marinus Tierolf; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 22 dec. 1952 (door echtsch. ontbonden ald. 6 mei 1963) Alberdina Hoenderdos, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 jan. 1920, dr. van Johannes Wilhelmus en Trijntje Keune.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendricus Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 4 okt. 1940, schoenmaker, koffermaker, † Amsterdam,NH,NLD 21 sept. 1977.

2. Johannes Fredericus, volgt VIt.

Uit het tweede huwelijk:

3. Saskia Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 30 dec. 1949, tr. Amsterdam,NH,NLD 5 jan. 1967 Frits Lavell.

4. Edith Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 april 1954, gemeenteambtenaar, tr. Rotterdam,ZH,NLD 21 juni 1973 William Hermanus Barkmeijer, fotograaf.

5. Lucia Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 24 sept. 1959, administratrice, tr. Almere-Haven,FL,NLD 21 juni 1981 Clemens Pepping.

VIt. Johannes Fredericus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 23 okt. 1943, typograaf, tr. Amsterdam,NH,NLD 16 okt. 1967 Marja Schuddeboom, geb. Amsterdam,NH,NLD 13 maart 1950, dr. van Willem Frederik en Trijntje Kop.

Uit dit huwelijk:

1. Remko Mark, volgt VIIg.

2. Erik Martin Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 27 dec. 1972.

VIIg. Remko Mark Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 2 juli 1970, tr. Nieuwegein,UT,NLD 21 dec. 1993 Irene Bettina Fröhlich, geb. Heidenheim an der Brenz,BA,DEU 6 maart 1964.

Uit dit huwelijk:

Jeremy Mark Delsman, geb. Nieuwegein,UT,NLD 13 mei 1993.

IVg. Willem Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 27 sept. 1891, spoorwegarbeider, † Amsterdam,NH,NLD 22 febr. 1970, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 29 maart 1916 Hendrika Geertruida Willemsz, geb. Amsterdam,NH,NLD 28 juni 1891, † ald. 10 maart 1940, dr. van Hendrik en Geertruida Hansen; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 30 okt. 1940 Johanna Hendrika Bennik, geb. Vreeswijk,UT,NLD 23 juni 1895, werkster, † Amsterdam,NH,NLD 3 mei 1975, dr. van Wilhelm Lodewijk en Johanna Hendrika van Eck.

Uit het eerste huwelijk:

Willem Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 6 febr. 1917, † ald. 12 jan. 1929.

IIb. Ludovicus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 mei 1815, ’heerenoppasser’, blikslager, lampenmaker, diende als milicien bij de 5e Afdeling Infanterie, † Amsterdam,NH,NLD 26 mei 1877, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 4 juni 1843 Anna Bernardina Outman, geb. Amsterdam,NH,NLD 10 maart 1816, † ald. 28 sept. 1859, dr. van Albert en Berendina Braams; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 26 april 1865 Gesina Röpcke, geb. Amsterdam,NH,NLD 26 april 1815, koopvrouw, dr. van Frederik Philippus en Hendrietta Meijer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Ludovicus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 19 mei 1846, † ald. 28 sept. 1859.

2. Albert Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 20 jan. 1848, † ald. 29 sept. 1859.

3. Martinus Johannes Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 26 febr. 1851, † ald. 7 mei 1851.

IIc. Johannes Hendricus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 19 mei 1819, timmerman, lampenmaker, † Amsterdam,NH,NLD 13 jan. 1890, tr. Amsterdam,NH,NLD 10 dec. 1845 Maria Catharina Mak, geb. Amsterdam,NH,NLD 28 dec. 1818, † ald. 3 sept. 1873, dr. van Abraham en Maria Josina Schuling.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 31 mei 1844, tr. Amsterdam,NH,NLD 6 sept. 1876 Pieter van Broekhuisen.

2. Abraham Christiaan Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 jan. 1846, † ald. 19 juni 1846.

3. Johannes Hendricus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 10 nov. 1848, stukadoor, † Amsterdam,NH,NLD 11 juni 1881.

4. Hendrik Petrus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 26 okt. 1850, † ald. 27 okt. 1850.

5. Willem Abraham, volgt IIId.

6. Ludovicus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 aug. 1857, † ald. 10 febr. 1858.

7. Hendricus Ludovicus, volgt IIIe.

8. Elisabeth Wilhelmina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 8 juni 1865, tr. Amsterdam,NH,NLD 24 juli 1901 Sytze van de Veen.

IIId. Willem Abraham Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 21 april 1854, stukadoor, schoenmaker, † Amsterdam,NH,NLD 28 april 1918, tr. Amsterdam,NH,NLD 17 aug. 1898 Anna Helena Beekman, geb. Terschelling,NH,NLD 17 febr. 1866, † Amsterdam,NH,NLD 12 dec. 1949, dr. van Johannes Jacobus en Anna Helena Klopmeijer.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Willem, volgt IVh.

2. Anna Helena Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 7 sept. 1900, † ald. 18 okt. 1900.

3. Elisabeth Johanna Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 okt. 1902, † ald. 27 maart 1951, tr. Amsterdam,NH,NLD 28 febr. 1923 Johannes Smid, geb. Amsterdam,NH,NLD 26 juli 1898.

4. Maria Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 dec. 1903, † ald. 26 juli 1982, tr. Amsterdam,NH,NLD 5 dec. 1923 Marinus Hendrik Sinke, geb. Terneuzen,ZE,NLD 28 dec. 1901.

5. Hendricus Ludovicus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 aug. 1905, † ald. 15 jan. 1906.

6. Johannes Jacobus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 3 aug. 1905, † ald. 16 jan. 1906.

IVh. Dirk Willem Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 29 sept. 1898, brandwacht, † Amsterdam,NH,NLD 7 febr. 1968, tr. Amsterdam,NH,NLD 2 juni 1920 Helena Johanna Smid, geb. Amsterdam,NH,NLD 14 jan. 1896, † ald. 29 okt. 1975, dr. van Hendrik en Helena Nellen.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Helena Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 19 april 1920, tr. Amsterdam,NH,NLD 30 mei 1940 P.h. Homan.

2. Helena Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 28 nov. 1921, tr. Amsterdam,NH,NLD 30 sept. 1943 Leendert Pieter Stroeve, geb. Amsterdam,NH,NLD 27 okt. 1921, lasser, brander, zn. van Willem Karel Coenraad en Eva Sophia Kramer.

3. Elisabeth Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 24 juli 1923, tr. Amsterdam,NH,NLD 26 aug. 1943 W. van Laarhoven.

4. Dirk Willem, volgt Vn.

Vn. Dirk Willem Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 juli 1931, tr. Amsterdam,NH,NLD 28 mei 1957 H. de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Alberdina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 21 juli 1958, tr. E.a. Huisman.

2. Astrid Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 27 aug. 1961, tr. 1e Onbekende Man; tr. 2e Dresden,SC,DEU 13 okt. 1995 Klaus Radermacher.

IIIe. Hendricus Ludovicus Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 22 maart 1862, schilder, brandwacht, † Amsterdam,NH,NLD 3 sept. 1939, tr. Amsterdam,NH,NLD 22 dec. 1887 Elisabeth Frederika Theresia Vink, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 jan. 1865, † ald. 4 jan. 1950, dr. van Ferdinand en Maria Theresia Elisabeth Klene.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hendricus Ferdinand Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 maart 1888, † ald. 1 april 1889.

2. Ferdinand Willem Jan Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 10 sept. 1889, chocoladebewerker, † Amsterdam,NH,NLD 15 april 1949.

3. Willem Hendrik Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 april 1891, † ald. 4 mei 1892.

4. Elisabeth Frederika Theresia Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 1 maart 1893, † ald. 21 dec. 1982, tr. Amsterdam,NH,NLD 30 dec. 1920 Jakob Crusius, geb. Wolnzach,BA,DEU 15 nov. 1888, † Amsterdam,NH,NLD 6 april 1937.

5. Maria Theresia Elisabeth Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 okt. 1894, † ald. 4 jan. 1895.

6. Maria Catharina Delsman, geb. Amsterdam,NH,NLD 18 nov. 1896, † ald. 29 nov

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?